Dodatkowe środki dla Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Prezes Zarządu Sylwia Romańska-Węzik 8 listopada 2021 r. podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego aneks do umowy ramowej.

Budżet LGD zwiększył się o 654 000,00 ?, co po umownym kursie 4 PLN/EUR wynosi 2 616 000,00 zł.

Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 19 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Co to oznacza?  Dodatkowe środki finansowe na wsparcie:

  • inwestycji gminnych w infrastrukturę kultury/rekreacji
  • mieszkańców zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
  • organizacji pozarządowych chcących wzmocnić kapitał społeczny mieszkańców obszaru LGD
  • zwiększenie budżetu operacji własnej LGD ?Centrum informacji turystycznej?

Wdrażanie Programu zostało wydłużone do 2024 r.

Nabór wniosków ? początek 2022!

Szczegółowe informacje o planowanych naborach na stronie internetowej LGD www.lgdrazem.pl oraz na profilu FB https://www.facebook.com/lgd.razem już wkrótce!

Po zwiększeniu kwoty budżetu, całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wynosi 3 026 500,00 ? (4 PLN/EUR – 12 106 000,00 zł).