Dokumenty

1. Statut LGD RAZEM

2. Regulamin obrad WZC LGD

3. Regulamin Komisji Rewizyjnej LGD

4. Regulamin Zarządu LGD

5. Regulamin Rady LGD

6. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru

Załącznik 1 A Karta oceny operacji – Podejmowanie działalności gospodarczej

Załącznik 1 B Karta oceny operacji – Rozwijanie działalności gospodarczej

Załącznik 1 C Karta oceny operacji – Inne operacje

7. Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany

8. Procedura wyboru i oceny operacji własnych LGD

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 – Formularz karty weryfikacji Zgłaszającego

Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru operacji własnej

9. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli

Załącznik nr 1 – Karta oceny projektów grantowych

Załącznik nr 2 – Pismo informacyjne do Grantobiorcy

Załącznik nr 3 – Formularz odwołania

Załącznik nr 4 – Lista operacji wybranych do przyznania grantu

Załącznik nr 5 – Lista operacji niewybranych do przyznania grantu

Załącznik nr 6 – Wniosek o powierzenie grantu

Załącznik nr 7 – Umowa o powierzenie grantu

Załącznik nr 8 – Wniosek o rozliczenie grantu

Załącznik nr 9 – Sprawozdanie merytoryczne z realizacji grantu

10. Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu weksli otrzymywanych przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy

11. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD

12. Deklaracja członkowska – osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą

13. Deklaracja członkowska – osoby prawne