FAQ – najczęściej zadawane pytania


Uwaga! Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-19-wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader


Informacja z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie dotycząca Wniosków o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

„Ponownie przypominamy, że zgodnie z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na pierwszej transzy pomocy – należy złożyć pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją. Katalog wymaganych dokumentów w ramach pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji jest katalogiem otwartym z uwagi na rodzaj i specyfikę inwestycji objętych operacją. SW może żądać innych niż wymienione poniżej, pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku, gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje.

Czytaj więcej


Kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie ich naboru, który LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” poda do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o naborze wniosków (zakładka AKTUALNOŚCI oraz NABORY WNIOSKÓW)


Jak można uzyskać informację o naborach wniosków?

Informację o naborach wniosków na bieżąco publikowane się na stronie internetowej LGD, profilu FB oraz wysyłane są  do zainteresowanych osób bezpośrednio przez pracowników LGD „RAZEM”. Do bazy mailingowej można zostać dodanym po skontaktowaniu się z biurem (telefonicznie, kontakt tutaj) i otrzymaniu ogólnych informacji nt. dotacji finansowanych ze środków PROW 2014-2020.


Jaka jest wysokość pomocy dla nowych przedsiębiorców?

W przypadku zakładania nowych działalności gospodarczych wysokość wsparcia wynosi 80 000,00 zł. Nie jest wymagany wkład własny.


Jaka jest wysokość pomocy dla przedsiębiorców rozwijających swoją działalność?

W przypadku rozwijania istniejących działalności gospodarczych wysokość wsparcia wynosi od 50 000,00 zł do 300 000,00 zł (poziom dofinansowania do 70%, wkład własny min. 30%).


Czy muszę utworzyć miejsce pracy, w sytuacji otrzymania dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej?

Tak. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę (pełny ZUS).


Czy przy zakładaniu nowej działalności gospodarczej samozatrudnienie można traktować jako utworzenie miejsca pracy?

Tak, dotację na założenie działalności gospodarczej może uzyskać tylko osoba fizyczna, wtedy jednocześnie tworzy dla siebie miejsce pracy (tzw. samozatrudnienie).


Jak długo trzeba utrzymać utworzone miejsce pracy?

W przypadku zakładania nowej działalności gospodarczej miejsce pracy należy utrzymać przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, a w przypadku rozwijania działalności gospodarczej przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Utrzymanie miejsc pracy dotyczy również obecnego poziomu zatrudnienia.


Czy w przypadku zakładania nowej działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?

Tak. Dla nowych przedsiębiorców 80% kwoty wsparcia wypłacone zostanie po podpisaniu umowy, a 20% po zrealizowaniu operacji.


Czy w przypadku rozwijania działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?

Wparcie ma formę refundacji, czyli zwrotu poniesionych wydatków, jednak można otrzymać zaliczkę (do 50 % dotacji) lub wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji (do 36,37 % dotacji).

Czytaj więcej


Czy jeżeli prowadziłem wcześniej działalność gospodarczą, która została zamknięta mogę starać się o dofinansowanie na założenie nowej działalności?

Tak, pod warunkiem jednak, że działalność gospodarcza została zamknięta nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy i dotychczas nie została przyznana pomoc w tym zakresie.


Jak długo muszę prowadzić firmę, jeśli chcę starać się o dofinansowanie na jej rozwój?

Z pomocy na rozwój działalności gospodarczej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonują tę działalność.


Jakie podstawowe warunki należy spełnić żeby uzyskać dofinansowanie?

 • Należy wpisywać się w katalog beneficjentów określony ROZPORZĄDZENIEM,
 • Posiadać nadany numer identyfikacyjny.
 • Koszty kwalifikowane operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych.
 • Operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach i rozliczona nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres jej trwałości.
 • Operacja jest uzasadniona ekonomicznie.
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.
 • Wnioskodawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji lub posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować jeżeli jest osobą fizyczną lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji (w przypadku rozwijania działalności gospodarczej).
 • Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Czy przepisy określają zakresy operacji, na które nie można otrzymać dofinansowania w ramach PROW 2014-2020?

Tak. ROZPORZĄDZENIE, § 8 określa operacje, w zakresie których nie przysługuje pomoc, a są to:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
 • górnictwo i wydobywanie
 • działalność usługowa wspierająca górnictwo i wydobywanie
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych
 • produkcja metali
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli
 • transport lotniczy, kolejowy kołowy
 • gospodarka magazynowa.

Jak uzyskać numer identyfikacyjny?

Numer identyfikacyjny producenta nadawany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 ze zm.). Więcej informacji pod tym linkiem.

Formularz wniosku dostępny na tutaj.

Wniosek należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łukowie, ul. Przemysłowa 15.


Od kiedy mogę  ponosić wydatki w ramach projektu?

W terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy powinno nastąpić wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z biznesplanem, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji.


Kiedy najwcześniej mogę zarejestrować firmę, na utworzenie której wnioskuję o dotację?

Po zawarciu umowy o dofinansowaniu.


Czy starając się o dotację w LGD muszę być mieszkańcem obszaru objętego LSR?

W przypadku, kiedy o dotację stara się osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jej miejsce zamieszkania musi znajdować się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Czytaj więcej


Czy mogę uzyskać dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej, w przypadku, kiedy otrzymałem dofinansowanie na jej założenie ze środków PROW 2014-2020?

Tak, jeżeli od dnia podpisania umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 minęło co najmniej 2 lata.


Jakie koszty można zaliczyć do kosztów ogólnych?

Do kosztów ogólnych związanych z wydatkami takimi jak: koszty budowy, nabycia, włącznie z leasingiem lub modernizacji nieruchomości, koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku zalicza się: honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. Studia wykonalności są nadal traktowane jako wydatki kwalifikowane nawet w przypadku gdy w oparciu o ich rezultaty nie dokonuje się opisanych wydatków.


Jak należy rozumieć innowację podaną w LSR obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”? Co będzie brane pod uwagę podczas oceny?

Przez innowacyjność podaną w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” rozumie się nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących zasobów przyrodniczych w postaci osobliwości przyrody nieożywionej, historycznych i kulturowych związanych z walkami powstańczymi Powstania Styczniowego i Listopadowego, a także I i II Wojny Światowej oraz życiorysu i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Kryterium weryfikowane na podstawie opisu zawartego we wniosku, biznesplanie dotyczącego trwałego i mierzalnego efektu wdrożenia rozwiązania innowacyjnego, np. wprowadzenia nowej technologii, produktu, usługi, wykorzystania lokalnych zasobów, w tym zgodnych z definicją podaną w LSR. Pod uwagę będzie brany również obszar, na którym będzie prowadzona planowana we wniosku działalność.

Wskazane jest, aby koszty wskazane w zakresie rzeczowo-finansowym operacji miały odzwierciedlenie w działaniach w związanych z wprowadzaną innowacją.

Niezależnie od powyższego przyznanie lub nieprzyznanie punktów w kryterium „innowacja” może być rozpatrywana wyłącznie w kontekście konkretnej operacji, która ma swój cel, zakres i specyfikę, a więc jest sprawą indywidualną, którą warunkuje szereg obiektywnych czynników.

Operacja uznana przez Radę LGD za innowacyjną zgodną:

 • z definicją innowacyjności podaną w LSR LGD „RAZEM” otrzyma 4 pkt
 • na obszarze LGD otrzyma 3
 • na obszarze gminy, w której będzie prowadzona planowana we wniosku działalność otrzyma 2

Operacja nie uznana przez Radę LGD za innowacyjną nie otrzyma w ogóle punktów w tym kryterium.


Jak należy opisać zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska?

Premiowane będą operacje, które w jak największym stopniu przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wnioskodawca powinien szczegółowo uzasadniać fakt spełniania kryterium, a uzasadnienie musi mieć odzwierciedlenie w planowanych kosztach inwestycyjnych, ze wskazaniem pozycji kosztowych z zestawienia rzeczowo-finansowego stanowiących 5% kosztów kwalifikowalnych.

Za rozwiązania promowane w ramach kryterium uważane będzie: wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (zakup i montaż solarów, pomp ciepła, oświetlenie fotowoltaiczne, itp.), zakup urządzeń/maszyn  zawierających rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, itp.

Punktów nie przyznaje się, jeżeli planowane w projekcie rozwiązania są energooszczędne lub prośrodowiskowe, ale powszechnie stosowane i standardowe przy tego typu nowych inwestycjach (np. nowe urządzenia niezbędne do realizacji operacji: sprzęt AGD / RTV klasy A+, itp.).

Czytaj więcej


Jak można udowodnić, że operacja wykorzystuje lokalne produkty rolne?

Informujemy, iż po stronie wnioskodawcy istnieje obowiązek podania argumentów dotyczących opisywanego zagadnienia.

Za produkty rolne uznaje się płody ziemi, (np. owoce, warzywa, zboża, itp.) oraz zwierzęta chowu gospodarskiego i powstałe produkty pochodne tego chowu (np. zwierzęta rzeźne, mleko, jaja, itp.) wytwarzane na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju. Lokalne produkty rolne powinny stanowić minimum 30% ogólnej ilości surowca zużywanego w procesie produkcyjnym. Udokumentowaniem wykorzystania surowca powinny być przedwstępne umowy kontraktacyjne zawierające planowaną do zakupu ilość, termin oraz sposób regulacji cen.

Niezależnie od powyższego przyznanie lub nieprzyznanie punktów w kryterium „wykorzystanie lokalnych produktów rolnych” może być rozpatrywana wyłącznie w kontekście konkretnej operacji, która ma swój cel, zakres i specyfikę, a więc jest sprawą indywidualną, którą warunkuje szereg obiektywnych czynników.


Jakie podmioty muszą wypełnić załącznik do wniosku o przyznanie pomocy pn. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis?

Ze względu na fakt, że pomoc przyznawana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ma charakter pomocy de minimis, dokument ten wypełnić musi każdy podmiot ubiegający się o dotację.

Wzór formularza znajdziecie Państwo tutaj.Interpretacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnośnie warunków przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020:


Pismo dotyczące sposobu oceny dokumentacji wyboru operacji dokonanego w LGD przez samorząd województwa.

Pobierz pismo


Pisma dotyczące wypełniania biznesplanu:

 • obliczanie NPV,
 • zaktualizowana wartość netto,
 • rachunek zysków i strat, wskaźnik rentowności.

Pobierz pismo 1

Pobierz pismo 2

Pobierz pismo 3


Pismo dotyczące zapisów instrukcji wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące:

 • umów przedwstępnych,
 • kwoty wsparcia dla operacji realizowanych przez JSFP

Pobierz pismo


Pismo dotyczące:

 • podejmowania działalności w zakresie nauki jazdy,
 • realizacji operacji polegającej na budowie boisk sportowych, świetlic, placów zabaw,
 • wyposażenia świetlic bez ich budowy lub przebudowy. 

Pobierz pismo


Pismo dotyczące kwalifikowalności kosztów operacji oraz kwoty dofinansowania dla JSFP.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące wysokości dofinansowania – koszty kwalifikowalne (wnioskodawca: stowarzyszenie).

Pobierz pismo


Pismo dotyczące wsparcia gminnego zakładu komunalnego.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące wsparcia transportu i gospodarki magazynowej.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące gospodarki magazynowej jako sekcji kodów PKD wykluczonych ze wsparcia.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące:

 • wkładu własnego JSFP,
 • wkład rzeczowy jako koszt kwalifikowalny,
 • remont jako koszt kwalifikowalny,
 • zatrudnianie pracowników przy rozwijaniu przedsiębiorczości,
 • rozliczanie kosztów operacji przez JSFP,
 • prawa autorskie jako koszt kwalifikowalny,
 • księgi rachunkowe.

Pobierz pismo


Pisma dotyczące zakupu środków transportu.

Pobierz pismo 1

Pobierz pismo 2


Pismo dotyczące ogłaszania postępowania przetargowego przez gminy przed podpisaniem umowy o przyznanie pomocy.

Pobierz pismo


Pisma dotyczące kosztów niekwalifikowalnych dla JSFP.

Pobierz pismo 1

Pobierz pismo 2


Pismo dotyczące zagadnień:

 • premia na podjęcie działalności – koszty przekraczające kwotę premii oraz poziom wykorzystania kwoty premii,
 • podejmowanie działalności gospodarczej przez osobę ubezpieczoną w KRUS,
 • możliwość zmiany umowy przyznania pomocy na rozwijanie działalności,
 • podjęcie działalności gospodarczej – koszty niekwalifikowalne,
 • rozwijanie działalności wg tego samego kodu PKD,
 • możliwość zawieszania działalności gospodarczej w przypadku działalności sezonowej,
 • utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w przypadku przyznania 25 000,00 zł kwoty pomocy,
 • poziom wkładu rzeczowego,
 • plan szkoleń dla pracowników LGD, członków Rady i Zarządu,
 • podejmowanie działalności gospodarczej przez rolnika,
 • wcześniejsze uzyskanie środków finansowych na podejmowanie działalności a możliwość ubiegania się o wsparcie na poddziałanie 19.2,
 • zawieszenie działalności gospodarczej,
 • możliwość ubiegania się o premię na podejmowanie działalności gospodarczej przez byłego wspólnika spółki z o.o.,
 • koszty kwalifikowalne – leasing,
 • dofinansowanie dla fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,
 • zatrudnienie osoby przy podejmowaniu działalności gospodarczej,
 • zatrudnianie członków rodziny,
 • podejmowanie działalności – współpraca z osobą, wykonującą działalność gospodarczą o podobnym zakresie,
 • zakup środka transportu przy podejmowaniu działalności gospodarczej,
 • zatrudnianie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych,
 • możliwość ubiegania się o wsparcie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej przez osobę ubezpieczoną w KRUS,
 • podejmowanie działalności gospodarczej przez osobę, która zlikwidowała prowadzoną działalność gospodarczą za granicą,
 • środek transportu jako koszt kwalifikowalny przy podejmowaniu działalności gospodarczej,
 • koszty wynagrodzeń i pochodnych jako koszt niekwalifikowalny,
 • koszt zakupu towarów i materiałów jako koszt niekwalifikowalny,
 • trwałość projektu,
 • wynajem zakupionego sprzętu w ramach przyznanej pomocy w ramach poddziałania 19.2,
 • zakładanie działalności gospodarczej,
 • zakup nieruchomości jako koszt niekwalifikowalny,
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • zakup używanego środka transportu.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące zagadnień:

 • osoba ubezpieczona w KRUS a rozwijanie działalności gospodarczej,
 • warunki przyznania pomocy na rozwijanie działalności gospodarczej,
 • szkolenia i doradztwo realizowane przez LGD,
 • informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanów.

Pobierz pismo


Pismo z ZUS dot. dobrowolnego zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego z tytułu  prowadzenia działalności gospodarczej osoby zatrudnionej na umowę o pracę.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące obliczania efektu deadweight.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące premii na działalność z zakresu budowy pensjonatu dla gości i stajni dla koni.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące zmian w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – podejmowanie/rozwijanie działalności gospodarczej: działalność usługowa w zakresie leśnictwa.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące obowiązku składania oświadczenia dotyczącego korzystania przez Beneficjentów z tzw. „ulgi na start” w ramach poddziałania 19.2 (podejmowanie działalności gospodarczej).

Pobierz pismo


Pismo dotyczące dokumentowania miejsca zamieszkania wnioskodawcy będącego osobą fizyczną w zakresie poddziałania 19.2  (rozwijanie działalności gospodarczej).

Pobierz pismo


Pismo dotyczące znakowania logotypami unijnymi strojów ludowych.

Pobierz pismo


Obowiązujące akty prawne >>>