Film „Sienkiewiczowska Wola Okrzejska”

Prezentujemy film przygotowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzywda „Lepsze Jutro” podczas realizacji grantu „Sienkiewiczowska Wola Okrzejska” w ramach projektu grantowego „Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD „RAZEM”.

Głównym celem grantu było szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego przez mieszkańców Woli Okrzejskiej i Okrzei, poprzez stworzenie innowacyjnego pakietu kultywującego miejsce urodzin i życia wybitnego pisarza H. Sienkiewicza. Cel został osiągnięty poprzez: zakup 7 strojów postaci z dzieł pisarza, fotościanki, pamiątkowej pieczęci i długopisów; przeprowadzenie szkolenia z zakresu tworzenia gier terenowych, spacerów multimedialnych i quest-ów; stworzenie quest-ów (w dwóch wersjach) oraz gry terenowej. W związku z pandemią zamiast przeprowadzenia gry terenowej powstał film, które prezentuje wszystko co udało się stworzyć/zakupić w ramach grantu.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do wzmocnienia poczucia tożsamości lokalnej oraz zwiększenia aktywności lokalnego społeczeństwa, a także wzbogaciła wiedzę na temat pisarza i jego związków z Wolą Okrzejską i okolicą wśród mieszkańców.

Gratulujemy mieszkańcom Woli Okrzejskiej oraz Okrzei, zarządowi Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Krzywda „Lepsze Jutro”, a przede wszystkim koordynatorowi grantu – p. Iwonie Chudek.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD „RAZEM” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.