Grant „Aktywne KGW w służbie Gminie Wojcieszków” – zrealizowany dla mieszkańców gm. Wojcieszków

Przeprowadzony do końca grudnia 2021 roku grant pt. ?Aktywne KGW w służbie Gminie Wojcieszków? ? zrealizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Burcu ?Wyjątkowe i Gospodarne? ? zaktywizował, zintegrował oraz zapewnił wszechstronny rozwój 21 członkom należącym do KGW, OSP oraz placówek oświatowych z terenu gminy Wojcieszków, poprzez poszerzenie ich wiedzy z zakresu komunikacji i pracy w zespole, diagnozy zasobów i potrzeb, tworzenia strategii rozwoju społeczności lokalnej (w tym diagnozy dla 50 osób).

Projekt składał się  następujących działań:

  1. Zakupu sprzętu szkoleniowego (ekran na statywie, rzutnik, laptop, myszka do laptopa, kabel HDMI, rozgałęziacz pięciogniazdowy)
  2. Spotkania integracyjno-organizacyjne (w tym catering)
  3. Wyjazdu studyjnego (transport, catering),,Prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywacji społeczno-kulturalnej na przykładzie podmiotów z powiatu opolskiego na Lubelszczyźnie?
  4. Sprzątania lasów
  5. Szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych (w tym catering)
  6. Diagnozy potencjałów i potrzeb organizacji biorących udział w projekcie i w całej gminie (w tym catering)
  7. Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole oraz z metod diagnozy zasobów i potrzeb grupy
  8. Szkolenia z zakresu księgowości (w tym catering)
  9. Szkolenia z zakresu strategii rozwoju lokalnej społeczności oraz z zakresu pracy w zespole
  10. Spotkanie ewaluacyjne

Zaplanowane w projekcie zadania były odpowiedzią na potrzebę budowania trwałej współpracy między organizacjami NGO z terenu gminy Wojcieszków, zarówno tych ,,młodych” jakimi są KGW, jak i tych z dłuższym stażem jak OSP czy placówki oświatowe, które do tej pory nie miały możliwości współpracy z animatorami partycypacji społecznej, a dzięki którym możliwe zdefiniowano ich misję, wizję i cel danej organizacji, ale również zdefiniowano problemy z jakimi borykają się te organizacje, poprzez brak odpowiednich zasobów wiedzy, które uniemożliwiają im prawidłowy rozwój. Zrealizowane zadanie zdefiniowało cele biorących w nim udział organizacji, ale również pozwoliło zdefiniować i wypracować wspólny cel jakim jest działanie dla dobra wspólnego Gminy i regionu. Wszystkie działania zawarte w projekcie odbyły się bezpłatnie dla uczestników i były ogólnodostępne, KGW nie uzyskiwało dochodu z projektu.

Wysokość otrzymanego grantu wynosiła: 21 046,00 zł.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.