GRANTY – ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE/SZKOLENIE

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne/szkolenie w zakresie przygotowania wniosków grantowych z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 

SPOTKANIA SKIEROWANE SĄ DO PRZEDSTAWICIELI:

  • organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej
  • kościołów i związków wyznaniowych
  • jednostek sektora finansów publicznych
  • instytucji kultury.

 PROGRAM:

a) zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie grantu

b) procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem, sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli

c) omówienie instrukcji wypełniania wniosku grantowego (przydatne będzie zabranie na spotkanie własnego komputera)

d) lokalne kryteria wyboru grantów – zasady oceny i wyboru operacji przez LGD.

MIEJSCE:             

sala konferencyjna UG Łuków, Łuków, ul. Świderska 12 (I piętro)

TERMINY:          

05.03.2020 r. godz. 15.30

06.03.2020 r. godz. 10.00

Planowany czas trwania: 2-3 godziny.

Spotkania mają charakter otwarty. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego ze spotkań w celu potwierdzenia uczestnictwa, tel. 25 798 31 94, e-mail poczta@lgdrazem.pl

Informujemy również, że istnieje możliwość konsultacji w formie doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracowników biura LGD w siedzibie LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej

Uwaga! Za udział w spotkaniu/szkoleniu oraz doradztwie w Biurze LGD w zakresie konsultacji opracowanego wniosku Wnioskodawca otrzymuje 4 punkty (2 pkt. za szkolenie i 2 pkt. za doradztwo).

Planowany termin ogłoszenia naboru na realizacje grantów z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 02.03.2020 r.

Planowany termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 16.03.2020 r. do 30.03.2020 r. (przy równej liczbie punktów decyduje kolejność złożenia wniosku)

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.