Historia

Historia Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, zarejestrowane 27 maja 2008 roku, obejmuje obszar w północno – zachodniej części województwa lubelskiego, na którym znajduje się 78 568 mieszkańców. Jest to teren 10 jednostek samorządowych, tj. Gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz Miasta Stoczek Łukowski. W okresie programowania 2007-2013 do LGD należały jeszcze 2 Gminy z powiatu ryckiego: Kłoczew i Nowodwór.

Celem powstania LGD „RAZEM” było aktywizowanie ludności wiejskiej, wspieranie działań na rzecz rozwoju obszaru LGD, upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarze oraz promocja obszaru wiejskiego. Wymienione aspekty realizowane są poprzez wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju i propagowanie rozwoju w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania (w tym EFRROW).

Historia obszaru LGD:

Teren LGD do XIV wieku porastała ogromna puszcza granicząca z lasami mazowieckimi oraz puszczą radomską i sandomierską. W czasach staropolskich obszar ten należał do księstwa sandomierskiego, stanowiąc jego peryferyjną (a przez to atakowaną przez plemiona tatarskie, litewskie i pruskie), wysuniętą na północny – wschód część wchodzącą klinem między Mazowsze i Podlasie. Takie położenie powodowało zderzanie i mieszanie się kultury Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny i proces ten trwa nieprzerwanie do dzisiaj.

Największy rozwój gospodarczy tego obszaru nastąpił na przełomie XV i XVI oraz na początku XVII wieku. Jednak najazdy obcych wojsk (wojna polsko – kozacka 1648-1654, polsko – szwedzka 1655-1660) przyczyniły się do wyludnienia i upadku gospodarczego tych terenów, trwającego do końca XVIII wieku.

Wiek XIX i XX zapisał się ważnymi wydarzeniami w historii tej ziemi:

  • 14 lutego 1831 r. odbyła się pierwsza w Powstaniu Listopadowym i zwycięska bitwa pod Stoczkiem,

    Kossak_Woj_Pod_StoczkiemBitwa pod Stoczkiem (obraz Wojciecha Kossaka, 1927)

  • do wiosny 1865 r. działała tu grupa ostatnich uczestników Powstania Styczniowego pod dowództwem księdza Stanisława Brzóski,

Ksiądz Stanisław Brzóska (1832 – 1865)

  • w dniach 3-5 października 1939 r. w Woli Gułowskiej i okolicach, Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga stoczyła z Niemcami ostatnią bitwę wojny obronnej 1939 r.,

    Franciszek Kleeberg

Generał Franciszek Kleeberg (1888-1941)

  • podczas okupacji w latach 1939-1945 obszar ten był miejscem walk partyzanckich różnych ugrupowań stacjonujących pośród bagien i lasów.

    Ostoja

Legendarny dowódca AK Wacław Rejmak ps. „Ostoja” (1917 -1945)

Obszar LGD to miejsce urodzenia dwóch ważnych dla polskiej literatury i publicystyki osób – laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905 r. Henryka Sienkiewicza (Wola Okrzejska, 1846 r.) i pozytywisty Aleksandra Świętochowskiego (Stoczek Łukowski, 1849 r.).

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)      Aleksander Świętochowski (1849 – 1938)