Jaki jest i jaki będzie LEADER w latach 2021-2027?

Przedstawiciele 19 Lokalnych Grup Działania (LGD) z Lubelszczyzny oraz beneficjenci, którzy realizowali projekty finansowane z inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i PROW 2014-2020, spotkali się 20 lutego br. w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, aby wziąć udział w badaniach fokusowych (dyskusji tematycznej w grupach).

Tematyka badań dotyczyła określenia roli i znaczenia LGD w rozwoju potencjału gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich województwa lubelskiego oraz sformułowania oczekiwań LGD  odnośnie przyszłego okresu programowania.

Badania były prowadzone przez ekspertów z uczelni krakowskich, tj. dr hab. Piotra Nowaka (prof. Uniwersytet Jagielloński), dr Małgorzatę Bogusz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), dr Krystynę Vinohradnik  (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), dr Leszka Leśniaka i Adama Dąbrowskiego. Ich wyniki znajdą się w ekspertyzie/raporcie poświęconym efektom działalności Lokalnych Grup Działania w województwie lubelskim w latach 2009-2019.

Dokument ten zostanie przygotowany na przełomie marca i kwietnia 2020 r. i będzie zawierał nie tylko analizy z dotychczasowej działalności lubelskich LGD, ale także wnioski i rekomendacje w sprawie funkcjonowania instrumentu LEADER oraz działalności LGD na obszarze województwa lubelskiego w następnym okresie programowania 2021-2027. Ukaże się on w formie wydawnictwa sygnowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania w październiku 2019 r. zabrała głos w kontekście trwającej dyskusji na poziomie krajowym i w województwie lubelskim na temat formuły wdrażania inicjatywy LEADER (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) w latach 2021-2027. Jednogłośnie wyraziła gotowość do wdrażania inicjatywy LEADER w modelu wielofunduszowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego tak jak to odbywa się obecnie w dwóch województwach: kujawsko-pomorskim i podlaskim. W tych regionach lokalne strategie rozwoju są obecnie finansowane z kilku wybranych funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Zarówno samorządy jak i mieszkańcy tych województw wskazują na duże korzyści jakie wielofunduszowy model LEADER przyniósł dla lokalnych społeczności i gospodarki w tych regionach.