Koło Gospodyń Wiejskich w Jamielniku Kolonia w Krainie Rumianku

W dniach 2-3 lipca br. członkowie KGW w Jamielniku Kolonia uczestniczyli w wyjeździe integracyjno-edukacyjnym do Krainy Rumianku.
Podczas wyjazdu odbyły się różnego rodzaju warsztaty oraz gra terenowa. Uczestnicy mieli także okazję poznać historię rozwoju Krainy Rumianku w ramach dobrych praktyk oraz poznać lokalną kulturę w ramch przedstawienia. Wyjazd był także okazją do zaprezentowania się w nowych strojach zakupionych w ramach projektu oraz przeprowadzeniu sesji fotograficznej, która posłuży do przygotowania kalendarza.
Zarówno wyjazd jak i warsztaty zrealizowane były z projektu „MOCNI RAZEM”, w ramach grantu współfinansowanego ze środków EFRROW, otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.