Konsultacje projektu zmian do LSR Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – przesunięcia kwot pomiędzy przedsięwzięciami w LSR w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju spowodowany faktem otrzymania z Zarządu Województwa Lubelskiego pisma umożliwiającego ogłaszanie przez LGD naborów wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD nie częściej niż jeden nabór na 3 miesiące. W związku z powyższym Zarząd LGD proponuje, aby środki przeznaczone na rozwijanie działalności gospodarczej zostały przesunięte na rozwój infrastruktury turystyki i infrastruktury kultury.

Uzasadnienie:

Zarządzenie UMWL spowodowało konieczność zmiany terminu ogłaszania naborów z przedsięwzięć: 1.1.1, 2.1.1, 3.1.3, które w pierwotnej wersji zostały zaplanowane na styczeń 2022 r.

Aby zrealizować min. 85% wartości zakładanego w LSR budżetu (zobowiązanie wynikające z umowy pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a LGD) do 30 czerwca 2023 r., uwzględniając pozostałe zobowiązania Stowarzyszenia Zarząd zdecydował o następującej kolejności ogłaszania naborów:

  • I kwartał 2022 r. – Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie 1.1.2)
  • II kwartał 2022 r. – Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji przedsięwzięcie (przedsięwzięcie 3.1.3)
  • III kwartał 2022 r. – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (przedsięwzięcie 2.1.1)

Ogłoszenie naborów na pozostałe przedsięwzięcia, tj. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (Grant, przedsięwzięcie 2.1.1) oraz Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem potencjału turystycznego i kulturowego (przedsięwzięcie 3.1.2) zaplanowane zostało w późniejszym terminie.

Organizacja naborów na rozwijanie: przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego ? aktualny budżet w wysokości 68 556,81 EUR oraz 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa (nabór tematyczny według rodzajów działalności gospodarczej) ? aktualny budżet w wysokości  57 676,06 EUR, biorąc pod uwagę fakt, że aż 6 przedsiębiorców rozwiązało umowę/wycofało wnioski; czas, w którym możliwe będzie podpisanie umów, jest bezzasadna ze względu na konieczność zakończenia realizacji umów do czerwca 2024 r. Kolejnym argumentem przemawiającym za decyzją o niezorganizowaniu naborów z przedsięwzięcia 1.1.1 oraz 3.1.1 jest również fakt, iż w każdym z ww przedsięwzięć pozostała kwota, która umożliwia dofinansowanie po jednej operacji z dofinansowaniem poniżej 300 tys. na operację.

W związku z powyższym Zarząd proponuje zmianę w LSR polegającą na przesunięciu kwoty 126 232,87 EUR do przedsięwzięć z zakresu rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kultury/rekreacyjno-turystycznej. O skierowaniu tych środków na realizację projektów z w/w zakresu przemawiają wciąż niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnej w tym obszarze a także wzrost kosztów w zaplanowanych przez samorządy inwestycjach w stosunku do kosztorysów inwestorskich z II kwartału 2021 r. Ponadto dzięki tym zmianom nie będzie zagrożona realizacja LSR, tj. zarówno budżet jak i zakładane wskaźniki zostaną osiągnięte na poziomie zbliżonym do 100 %.

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 10.02.2022r. godz. 13:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na poniższym formularzu.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? do uczestniczenia w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym ww. zmian w budżecie LSR w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020, które odbędzie się 10 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się na spotkanie drogą mailową do 09.02.2022 na adres poczta@lgdrazem.pl W temacie wiadomości bardzo prosimy o wpisane KONSULTACJE LSR 10.02.2022.

 

Formularz zmian – pobierz >>>