Konsultacje projektu zmian do LSR Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – zwiększenie budżetu LSR w ramach poddziałania 19.2 i 19.3 PROW 2014-2020

W ramach projektowanej zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 planowane jest m.in. podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem WPR.wao.510.35.2021 z dn. 15.04.2021 r. uzupełnionymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w dniu 22.04.2021 r., LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? może ubiegać się w zaokrągleniu o 654 000,00 EUR, co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR wynosi 2 616 000,00 zł. Zwiększony budżet LSR w ramach poddziałania 19.2 musi zostać rozliczony (złożone wnioski o płatność) do 30.06.2024r.

Minimum 35% tej kwoty musi zostać przeznaczone na wsparcie operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Ustalono, iż pozostała kwota podlega rozdysponowaniu w LSR na nabory wniosków z zakresu rozwoju niekomercyjnej infrastruktury kultury/rekreacyjno-turystycznej, grantu z zakresu rozwoju miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny i operację własną LGD.

Biorąc pod uwagę oszczędności w poszczególnych przedsięwzięciach Zarząd Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? proponuje następujące rozdysponowanie tych środków:

  • 232 102,29 EUR/ 928 409,16 zł ? na podejmowanie działalności gospodarczej (obligatoryjne)
  • 141 040 EUR / 564 160,00 zł ? na operacje z zakresu rozwoju niekomercyjnej infrastruktury kultury
  • 235 910 EUR / 943 640,00 zł ? na operacje z zakresu rozwoju niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej
  • 9 216,29 EUR/ 36 865,16 zł ? zwiększenie budżetu operacji własnej ?Centrum informacji turystycznej?
  • 35 731,42 EUR/ 142 925,68 zł – grantu z zakresu rozwoju miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

Ziemia Łukowska jest bardziej atrakcyjna turystycznie, dzięki doinwestowanej infrastrukturze turystycznej i rekreacyjnej oraz dofinansowaniu przedsiębiorstw działających w branży turystycznej. Infrastruktura ta będzie dalej wzbogacana dzięki tys. dodatkowych środków na ten cel w ramach wdrażania LSR. Kolejnym krokiem jest promocja tej infrastruktury oraz całego obszaru objętego LSR, jako  miejsca przyjaznego do życia i atrakcyjnego turystycznie. Aktualnie w LSR budżet projektu własnego przewidywał wydatki w wysokości 12 500,00 ?, zwiększony budżet to 25 000,00 ?. W ramach operacji własnej i realizacji wskaźnika ?Liczba centrów informacji turystycznej? Zarząd zaplanowała na przeprowadzić na większą skalę szereg zadań ukierunkowanych na wypromowanie obszaru LSR.

O skierowaniu pozostałej puli dodatkowych środków na realizację projektów z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kultury i rekreacyjno-turystycznej oraz grantu rozwijającego miejsca spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny przemawiają wciąż niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnej w tym obszarze.

Wraz ze zwiększeniem budżetu LSR w ramach poddziałania 19.2 Zarząd zdecydował o jednoczesnym zwiększeniu budżetu na wdrażanie projektów współpracy w ramach poddziałania 19.3 o kwotę 65 400,00 EUR/261 600,00 zł. Zwiększony budżet w ramach 19.3 ma zostać przeznaczony na zwiększenie dofinasowania projektu współpracy pn. ?Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening? oraz na realizację nowego projektu współpracy promującego Szlak Ziemi Łukowskiej, zawierającego elementy edukacji przyrodniczo-historycznej oraz aktywnej turystyki.

Zwiększenie budżetu aktualnie realizowanych projektów współpracy jest uzasadnione faktem, że wzrosły koszty inwestycji objętych tymi projektami w stosunku do kosztorysów inwestorskich z 2020 r. Realizacja inwestycji po aktualnych cenach rynkowych oznaczałaby konieczność wniesienia wkładu własnego na poziomie powodującym utratę płynności finansowej LGD. Przeznaczenie dodatkowych środków z 19.3 na zwiększenie dofinansowania inwestycji w ramach ww. projektu pozwoli na realizację projektu zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy bez konieczności ponoszenia nadmiernego obciążenia finansowego przez LGD.

Poniżej prezentacja zmian w budżecie LSR ? zwiększenie środków w ramach poszczególnych przedsięwzięć z uwzględnieniem przesunięć oszczędności:

Prezentacja zmian do LSR ? na budżecie LSR z uwzględnieniem wskaźników

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 25.06.2021r. godz. 14:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na formularzu zmian.