Konsultacje projektu zmian w LSR Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – PROW 2014-2020

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM”.

Informujemy, że w związku z rozwiązaniem umowy na realizację projektu na infrastrukturę turystyki i rekreacji przez jednego z beneficjentów powstały oszczędności w przedsięwzięciu 3.1.3 w wysokości 58 737,92 euro.  Ponadto, ze względu na zmiany kursu euro, w poszczególnych przedsięwzięciach w Lokalnej Strategii Rozwoju powstały oszczędności/niedobory – szczegóły w załączniku Opis i uzasadnienie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W celu racjonalnego wykorzystania oszczędności powstałych w innych przedsięwzięciach w wysokości 16 641,07 € Zarząd zaplanował przesunięcie tych środków do przedsięwzięcia 3.1.3, co spowoduje zwiększenie budżetu planowanego w I kwartale 2024 r. naboru do kwoty 75 378,99 euro a całego przedsięwzięcia 3.1.3 do kwoty 714 241,88 euro. Zmiany te umożliwią zorganizowanie dodatkowego naboru w przedsięwzięciu „Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie konsultacji społecznych przeprowadzanych on-line dotyczących zaproponowanych przez Zarząd zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM”.

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 21.11.2023 r., do godz. 13:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej – na adres mailowy poczta@lgdrazem.pl lub papierowej) na poniższym formularzu.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 – propozycje zmian >>>

Zakres i uzasadnienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 >>>

Formularz zmian >>>