Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR na lata 2016-2023

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o rozpoczęciu procesu aktualizacji LSR na lata 2016-2023 i potrzebie konsultacji społecznych w celu wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju lata 2016 – 2023. Zaproponowane poniżej zmiany w LSR  wynikają z prowadzonego monitoringu jej wdrażania, natomiast zaproponowane zmiany w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” są wynikiem dostosowania zapisów do obowiązującej ustawy.

W związku z planowanymi poniżej zamieszczamy dokumenty do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag:

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian lub własne propozycje zmian prosimy wnosić do dnia 28.01.2019 do godziny 14:00 wysyłając wiadomość na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje – procedura lub Konsultacje- LSR lub dostarczyć do Biura LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków na formularz zmian.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD oraz członków Stowarzyszenia na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Wypracowane w trakcie spotkania aktualizacje zapisów zostaną również zamieszczone w zaktualizowanej LSR. Prosimy o potwierdzenie mailem lub telefonicznie (nr tel. 25 798 31 94) udziału w spotkaniu.

Bardzo prosimy także o wypełnienie dwóch ankiet, dostępnych na naszej stronie internetowej w zakładce Nabory wniosków: ankieta skierowana do mieszkańców on-going i ankieta ewaluacyjna on-going oraz przesłanie na nasz adres mailowy poczta@lgdrazem.pl.

Zmiany w wyżej wymienionych dokumentach zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia „RAZEM” po konsultacjach społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i zamieszczone na naszej stronie w zakładce NABORY WNIOSKÓW – ZASADY OTRZYMYWANIA DOTACJI.