Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru dla operacji własnej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w lokalnych kryteriach wyboru dla operacji własnej w ramach poddziałania 19.2.

Zapraszamy do zgłaszania uwag/propozycji do lokalnych kryteriów wyboru dla operacji własnej na udostępnionym formularzu:

Formularz do zgłaszania uwag >>>

Propozycja – lokalne kryteria operacje własne >>>

Uzasadnienie zmian lokalnych kryteriów – operacja własna >>>

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych kryteriów lub własne propozycje prosimy przesyłać do dnia 28 listopada 2022 r. do godziny 12:00 wysyłając skan formularza na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl lub dostarczając osobiście do Biura LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (w godzinach pracy biura: 07:30 – 15:30).

Ponadto zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” do uczestniczenia w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym zmian w lokalnych kryteriach wyboru dla operacji własnej w ramach poddziałania 19.2. Spotkanie odbędzie się 28.11.2022 r. o godz. 14.00., w siedzibie LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji zostaną zatwierdzone przez Zarząd LGD „RAZEM” po konsultacjach społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i zamieszczone na naszej stronie.