Konsultacje społeczne w celu wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju lata 2016 – 2023

W związku z ubieganiem się przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  Zarząd proponuje w ramach celu szczegółowego 1.1 Budowanie przedsiębiorczości przyjaznej środowisku zwiększyć kwotę na przedsięwzięcie 1.1.1 ?Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego? o 620 000 zł jednocześnie zwiększając wskaźnik produktu o 2 (z 3 do 5). Proponuje się również zwiększyć o kwotę 320 000 zł przedsięwzięcie 1.1.2 ?Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej? jednocześnie zwiększając wskaźnik produktu o 4 (z 18 do 22). W tabeli wskaźników dodatkowo proponuje się także zwiększyć wskaźnik rezultatu ?Liczba utworzonych miejsc pracy? o 8.

Pozostałe proponowane zmiany związane z procesem aktualizacji LSR na lata 2016-2023 wyszczególnione są kolorem czerwonym wraz z komentarzami uzasadniającymi potrzebę zmiany. Dokument do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (w tym plan działania do 2023 oraz plan komunikacji) >>>

Wykaz proponowanych zmian >>>

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian lub własne propozycje zmian prosimy wnosić do dnia 30.05.2019 do godziny 14:00 wysyłając wiadomość na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl, w tytule maila prosimy wpisać: Konsultacje- LSR lub dostarczyć do Biura LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków na formularzu zmian.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD oraz członków Stowarzyszenia na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 29 maja 2019 r. o godz. 15.00  w sali konferencyjnej Gminnego Zespołu Oświatowego UG Łuków, przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Prosimy o potwierdzenie mailem lub telefonicznie (nr tel. 25 798 31 94) udziału w spotkaniu.

Zmiany w LSR zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia LGD ?RAZEM? po konsultacjach społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i zamieszczone na naszej stronie.