Kontynuacja posiedzenia Rady LGD w dniu 28 grudnia 2016 r.

W dniu 19 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? w celu dokonania oceny  wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2016 r.

Posiedzenie Rady na wniosek formalny Zastępcy Przewodniczącego Rady będzie kontynuowane w drugim terminie, tj. 28 grudnia 2016 r. o godz. 12.30.

Posiedzenie 28.12.2016 r. rozpocznie się od punktu 8 zaktualizowanego porządku obrad:

  1. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie zgodności operacji z LSR (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do Procedury)
  2. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do Procedury)
  3. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie wyboru każdej operacji do dofinansowania wraz z podaniem kwoty wsparcia
  4. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie operacji wybranych do dofinansowania (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 7 i 8 do Procedury)
  5. Sprawy różne
  6. Zakończenie posiedzenia

W związku z powyższym listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR, ocenionych, wybranych/niewybranych do dofinansowania zostaną uchwalone w dniu 28.12.2016 r.