Legislacja

1. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. 2015 poz.1130);

zmiana z dnia 29 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 848)

zmiana z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1948)

tekst jednolity z dnia 26 maja 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1181)

zmiana z dnia 25 maja 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1237)

zmiana z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 624)


2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.


4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz.1570), tzw. rozporządzenie LSR;

tekst jednolity z dnia 12 marca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 664)

zmiana obowiązująca od dnia 10 września 2020 r.

zmiana obowiązująca od dnia 4 stycznia 2022 r.      tekst jednolity rozporządzenia LSR – od dnia 4 stycznia 2022 r.


5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz 1822);

zmiana z dnia 2 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2116)


7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1857);

zmiana z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 551)

zmiana z dnia 21 sierpnia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1691)


8. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378), tzw. ustawa RLKS;

tekst jednolity z dnia 21 maja 2019 r.(Dz.U. 2019 poz. 1167)


9. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej – tekst jednolity z dnia 23 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 719), tzw. ustawa ROW;


10. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 349), tzw. ustawa EFRROW;


11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

zmiana z dnia 15 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1015)

zmiana z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1698)

zmiana obowiązująca od 22 lipca 2020 r. (Dz.U.2015.18.39)


12. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. 2018 poz. 396)


14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. 2017 poz. 106), obowiązujące do 20 lutego 2018 r.


15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 w sprawie szczególowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 1549);

zmiana z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 107)

zmiana z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2115)

zmiana z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2368)

zmiana z 3 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2257)


16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1558)


17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1344)


18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. 2015 poz. 545)


19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1397)


20. Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


21. Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Wytycznych

Załącznik nr 2 do Wytycznych

Załącznik nr 3 do Wytycznych

Załącznik nr 4 do Wytycznych


22. Wytyczne nr 7/1/2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1 do Wytycznych

Załącznik nr 2 do Wytycznych

Załącznik nr 2a do Wytycznych

Załącznik nr 3 do Wytycznych


23. Wytyczne nr 8/1/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania


24. Wytyczne nr 9/2/2021 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania


25. Wytyczne nr 11/2/2022 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1 do Wytycznych

Załącznik nr 2 do Wytycznych

Załącznik nr 2a do Wytycznych

Załącznik nr 3 do Wytycznych

Załącznik nr 4 do Wytycznych


26. Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020