LSR 2023-2027


Tworzymy zespół roboczy ds. opracowania LSR dla obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” prowadzi nabór osób do zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz Trzebieszów, w tym:

1. Przedstawicieli sektorów: społecznego, gospodarczego, publicznego

2. Reprezentantów różnych grup interesariuszy, w tym: młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, kobiet

3. Członków LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

4. Osób posiadających doświadczenie w pracach nad strategią

Zadania zespołu roboczego:

  • aktywny udział w spotkaniach prowadzonych podczas opracowywania LSR
  • utrzymywanie stałego kontaktu z Zespołem oraz biurem LGD
  • opracowywanie podsumowań, rekomendacji, rozwiązań będących przedmiotem dalszych konsultacji

Osoby zainteresowane udziałem w zespole roboczym prosimy o kontakt z biurem LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI „, tel. 519 764 746 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sylwia.romanska-wezik@lgdrazem.pl
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 listopada 2022r.

Zapraszamy do współpracy!!!


Otwieramy punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania, tj. 2023-2027 swoją działalność rozpoczyna Punkt konsultacyjny, który mieści się w biurze Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska.

Punkt będzie czynny w środy i czwartki w godzinach od 13.00 do 15.30.

Jest również możliwość odbycia konsultacji on-line z pracownikiem biura, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. profil FB, Messenger, Microsoft Teams).

Swoje opinie najwygodniej zgłaszać za pośrednictwem gotowego formularza, który przygotowaliśmy w tym celu – wypełnij ankietę on-line >>>

Konsultacje stacjonarne i zdalne zapewnią udział lokalnej społeczności z obszaru LGD „RAZEM” na każdym etapie przygotowywania strategii na lata 2023-2027, pozwolą nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystywany.

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem LGD:

tel: 519 764 746

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Punkt Konsultacyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Umowa o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego podpisana!

Informujemy, że w dniu 15.06.2022 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027 w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Beneficjentem pomocy w wysokości 74 000 zł jest Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem uprawniającym do ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania o środki unijne w ramach programu LEADER na dofinansowanie projektów ukierunkowanych na rozwój obszaru objętego strategią. W przypadku naszej LGD  to kwota 2,25 mln euro na rozwój obszaru: gminy miejskiej i wiejskiej Stoczek łukowski oraz gmin wiejskich: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego – otwórz >>>


Rozpoczęliśmy proces opracowywania lokalnej strategii rozwoju na okres programowania 2023-2027

W okresie od 9 do 21 czerwca 2022 r. przeprowadziliśmy 10 spotkań, po jednym w każdej gminie będącej członkiem LGD. Spotkaliśmy się z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska.

Spotkania były poświęcone opracowaniu nowej (trzeciej z kolei) lokalnej strategii rozwoju, tym razem na okres programowania 2023-2027. Wspólnie identyfikowaliśmy potrzeby lokalnej społeczności, wyzwania, a także z problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy poszczególnych Gmin. Spotkania były doskonałą okazją do wskazania jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystywany.  Wnioski ze spotkań zostaną wykorzystane w dalszym toku prac nad opracowaniem dokumentu, tak aby przyszła strategia w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców.

We wszystkich spotkaniach wzięło udział łącznie 128 osób.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkań:

Gmina Adamów >>>

Gmina Krzywda >>>

Gmina Łuków >>>

Gmina Serokomla >>>

Gmina Stanin >>>

Gmina Stoczek Łukowski >>>

Miasto Stoczek Łukowski >>>

Gmina Trzebieszów >>>

Gmina Wojcieszków >>>

Gmina Wola Mysłowska >>>

Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Zapraszamy przedstawicieli jst, NGO, przedsiębiorców a także mieszkańców do udziału w tworzeniu strategii dla obszaru działania LGD „RAZEM” – perspektywa finansowa na lata 2021-2027

Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem strategii dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „RAZEM” na kolejne lata – perspektywa finansowa na lata 2021-2027.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także mieszkańców do udziału w jej tworzeniu.

Państwa propozycje z  pewnością pozwolą na przeprowadzenie diagnozy obszaru, wskazanie lokalnych potrzeb i ustalenie priorytetów, tak aby przyszła strategia w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców.

PROGRAM SPOTKANIA:

  1. Przedstawienie wyników z analizy desk research obszaru objętego strategią
  2. Zaprezentowanie wniosków z ewaluacji LSR na lata 2014-2020
  3. Przeprowadzenie ankiety w zakresie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru
  4. Przeprowadzona analiza SWOT w obszarach tematycznych, z uwzględnieniem kluczowych komponentów: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR.
  5. Podsumowanie spotkania

 

 

Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi