Maj miesiącem umów grantowych

W początek miesiąca wchodzimy prężnie, gdyż 4 maja 2023 r. Lokalna Grupa Działania „RAZEM” podpisała 9 umów w ramach projektu grantowego „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LGD RAZEM”.

Realizowane będą od maja do końca 2023 roku przez 8 organizacji pozarządowych oraz jedną GBP. Mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, co jest zgodne z celem LSR na lata 2016-2023 „Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące odpowiednim zapleczem kulturowym i społecznym”.

Udział w zaplanowanych wydarzeniach/warsztatach/wyjazdach będzie bezpłatny i ogólnodostępny dla mieszkańców poszczególnych gmin będących członkami LGD „RAZEM”.

Co się będzie działo?

  •  4 podmioty zorganizują warsztaty ekologiczne, m.in. z tworzenia naturalnych kosmetyków (na bazie ziół i kwiatów) i ekologicznych środków higienicznych, z aromaterapii, ale także wyjazdy studyjne do miejsc, w których mieszkańcy obszaru LGD poznają dobre praktyki w zakresie ekologii: GBP w Krzywdzie oraz KGW w Radoryżu Smolanym z gm. Krzywda, KGW w Toczyskach gm. Stoczek Łukowski, KGW w Ciechominie gm. Wola Mysłowska.
  • KGW w Adamowie zakupi instrumenty muzyczne (saksofon, klarnet i kontrabas), które będzie wykorzystywało podczas konkursów i festiwali ludowych, a także zorganizuje „potupajki” międzypokoleniowe w gm. Adamów.
  • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Dragon” przy Szkole Podstawowej w Wojcieszkowie, dzięki operacji pn. „Łączy nas historia sportem pisana”, przeprowadzi warsztaty z mieszkańcami, a następnie wyda publikację nt. historii sportu w gm. Wojcieszków oraz zorganizuje wydarzenie aktywizująco-integracyjno-sportowe w gm. Wojcieszków.
  • KGW w Popławach-Rogalach gm. Trzebieszów zakupi sprzęt kuchenny oraz zorganizuje warsztaty kulinarne dotyczące zdrowego odżywiania.
  • warsztaty teatralne, wokalne i taneczne oraz decoupage z materiałów z recyklingu zaplanowało dla członków zespołu Jata oraz ich rodzin Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków.
  • gminny turniej szachowy odbędzie się w gm. Serokomla, a poprzedzony zostanie warsztatami szachowymi dla młodzieży dzięki Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Serokomla.

Gratulujemy i dziękujemy za przybycie przedstawicielom grantobiorców, a paniom z KGW w Toczyskach, KGW w Radoryżu Smolanym oraz KGW w Ciechominie za przygotowanie poczęstunku, który osłodził nam uroczyste podpisanie umów.

Zadania są realizowane w ramach umowy na realizację projektu grantowego podpisanej z Województwem Lubelskim, współfinansowane ze środków EFRROW w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.