Nabór wniosków nr 1/2020/G – GRANT

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/G

Data zamieszczenia na stronie LGD: 02.03.2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziałanie 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

       1.    Zakres tematyczny naboru, limit środków, forma wsparcia:

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny ? GRANT (przedsięwzięcie nr 2.1.1) ? limit środków 246 227,00 złotych.

Wsparcie dotyczy operacji mających na celu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.).

 Formy wsparcia:

     a)    pomoc ma formę zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych,

     b)    intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych,

     c)    wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 5 000,00 zł oraz nie więcej niż 30 000,00 zł.

 

        2.    Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

 od 16.03.2020 r. do 30.03.2020 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (Budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 07:30 do 15:30.

(przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku!)

 

         3.    Pełna treść ogłoszenia o naborze nr 1/2020/G wraz z załącznikami:

       Pobierz >>>