Nabór wniosków nr 1/2022

Ogłoszenie o naborze nr 1/2022

Data zamieszczenia na stronie LGD: 03.01.2022 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziałanie 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Zakres tematyczny naboru wniosków:

Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2)

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358).

2. Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru:

Limit środków: 240 477,73 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 961 910,92 PLN.

3. Forma i wysokość wsparcia:

Premia w stałej wysokości 80 000,00 złotych na jednego Beneficjenta, wypłacana w dwóch transzach: 64 000,00 zł oraz 16 000,00 zł.

4. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 18.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 07.30 do 15.30.

(przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku)

5. Pełna treść ogłoszenia o naborze nr 1/2022 wraz z załącznikami:

Pobierz