NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2017

Ogłoszenie nr 1/2017

Data publikacji: 06.03.2017 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na operacje z zakresu:

Działanie 1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego – limit środków 859 000 złotych

1.Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Od 21.03.2017 r. do 04.04.2017 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21 – 400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30.

Pełna treść ogłoszenia o naborze

Załącznik nr 1 Karta oceny Rozwijanie działalności gospodarczej

Załącznik nr 2 Oświadczenie o przynależności do grup defaworyzowanych

Załącznik nr 3 Oświadczenie o kwalifikacjach/doświadczeniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Załącznik nr 5 Planowane do osiągnięcia wskaźniki w przedsięwzięciu 1.1.1

Wniosek wraz za załącznikami 1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego