Nabór wniosków nr 2/2019

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

Data zamieszczenia na stronie LGD:  11.04.2019r

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, na operacje z zakresu:

Działanie 3.1.3. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji ? limit środków 713 725,82 złotych

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? (Dz. U. 2017 poz. 772 z późn. zm) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 25.04.2019 r. do 09.05.2019 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30.

Pełna treść ogłoszenia

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

3. Wniosek o płatność

4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

5. Umowa o przyznaniu pomocy

6. Załącznik nr 1 – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

7. Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych

8. Załącznik nr 3 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

9. Załącznik nr 3a – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

10. Załącznik nr 1 – karta oceny operacji – podmioty inne niż LGD

11. Załącznik nr 2 – zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej

12. Załącznik nr 3 – regulamin korzystania z infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej

13. Załącznik nr 4 – klimat/środowisko

14. Załącznik-nr 5 – program funkcjonowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

15. Załącznik nr 6 – klauzule RODO 19.2

16. Załącznik nr 7 – planowane do osiągnięcia wskaźniki