Nabór wniosków nr 2/2021

Ogłoszenie o naborze nr 2/2021

Data zamieszczenia na stronie LGD: 26.03.2021 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziałanie 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1.  Zakres tematyczny naboru, limit środków, forma wsparcia:

Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1) ? 76 042,63 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 304 170,52 zł.

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 poz. 664 z późn. zm.).

2.  Forma wsparcia:

Wsparcie finansowe ma formę refundacji poniesionych kosztów. Wysokość wsparcia dla jednego Beneficjenta wynosi do 300 000,00 zł. Intensywność pomocy do 70% wysokości kosztów kwalifikowalnych.

3.  Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 07.30 do 15.30.

(Przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku)

4.  Pełna treść ogłoszenia o naborze nr 2/2021 wraz z załącznikami:

Pobierz >>>