NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2017

Ogłoszenie nr 2/2017

Data publikacji: 06.03.2017 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, na operacje z zakresu:

Działanie 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej ? limit środków 560 000 złotych

1.Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Od 21.03.2017 r. do 04.04.2017 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21 – 400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30.

Pełna treść ogłoszenia o naborze

Załącznik nr 1 Karta oceny Podejmowanie działalności gospodarczej

Załącznik nr 2 Oświadczenie o przynależności do grup defaworyzowanych

Załącznik nr 3 Oświadczenie o kwalifikacjach/doświadczeniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Załącznik nr 5 Planowane do osiągnięcia wskaźniki w przedsięwzięciu 1.1.2

Wniosek wraz z załącznikami 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej