NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2018

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018

Data zamieszczenia na stronie LGD: 20.03.2018r

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, na operacje z zakresu:

1. 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa ? limit środków 1 304 985,00 złotych

1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 04.04.2018 r. do 17.04.2018 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 Szczegółowa lista kodów PKD

Załącznik nr 2 Lokalne kryteria oceny operacji

Załącznik nr 3 Oświadczenie o zatrudnieniu osób z grup defaworyzowanych

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Załącznik nr 5 Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grup defaworyzowanych wskazanych w LSR

Załącznik nr 6 Planowane do osiągnięcia wskaźniki w przedsięwzięciu 3.1.1

Wniosek, biznesplan wraz z załącznikami 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa