Nabór wniosków nr 3/2019

Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

Data zamieszczenia na stronie LGD:   05.09.2019r

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? na operacje z zakresu:

Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego ? limit środków 596 334,00 złotych (przedsięwzięcie nr 1.1.1).

Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia: realizacja operacji w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca 2021 r.!

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 23.09.2019 r. do 7.10.2019 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30 (przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu!)

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – karty oceny operacji

Załącznik nr 5 – planowane do osiągnięcia cele, przedsięwzięcia i wskaźniki

Przekładki do załączników do wniosku o przyznanie pomocy do naboru nr 3/2019