Nabór wniosków nr 3/2020

Ogłoszenie o naborze nr 3/2020

Data zamieszczenia na stronie LGD: 27.11.2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

       1.   Zakres tematyczny naboru, limit środków, forma wsparcia:

Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1) limit środków 126 525,77 EUR (506 103,08 zł)

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015, poz. 1570 z późn. zm.).

Forma wsparcia:

Wsparcie finansowe ma formę refundacji poniesionych kosztów. Wysokość wsparcia dla jednego Beneficjenta wynosi maks. 253 051,00 zł. Intensywność pomocy do 70% wysokości kosztów kwalifikowalnych.

       2.   Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 07.30 do 15.30.

(Przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku!)

       3.   Pełna treść ogłoszenia o naborze nr 3/2020 wraz z załącznikami:

       Pobierz >>>