Nabór wniosków nr 3/2021

Ogłoszenie o naborze nr 3/2021

Data zamieszczenia na stronie LGD: 29.03.2021 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1.  Zakres tematyczny naboru, limit środków, forma wsparcia:

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – przedsięwzięcie nr 2.1.1 – nabór nr 3/2021 55 819,75 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 223 279,00 zł.

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 poz. 664 z późn. zm.).

2.  Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 07.30 do 15.30.

(Przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku!)

 3.  Pełna treść ogłoszenia o naborze nr 3/2021 wraz z załącznikami:

Pobierz >>>