Nabór wniosków nr 4/2022

Data zamieszczenia na stronie LGD: 20.06.2022 r.

Ogłoszenie o naborze nr 4/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziałanie 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Zakres tematyczny naboru wniosków:

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny  ? przedsięwzięcie nr 2.1.1

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ((Dz. U. z 2019 r. poz. 664; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358).

Limit dostępnych środków:

298 075,64 EUR, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 1 192 302,56 zł PLN.

Formy wsparcia:

  • pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów,

  • intensywność pomocy nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych,
  • intensywność pomocy nie wyższa 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych beneficjentów; maksymalna wysokość kwoty pomocy na jednego beneficjenta wynosi 300 000 zł.,
  • minimalna całkowita wartość operacji: 50 tys. zł.

2. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 04.07.2022 r. do 18.07.2022 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 07.30 do 15.30.

(przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku!)

3. Pełna treść ogłoszenia o naborze nr 4/2022 wraz z załącznikami:

Pobierz