Nabór wniosków nr 6/2019

Ogłoszenie o naborze nr 6/2019

Data zamieszczenia na stronie LGD:   08.11.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Zakres tematyczny naboru, limity środków, forma wsparcia:

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – limit środków 707 598, 93 złotych (przedsięwzięcie nr 2.1.1).

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego – refundacja części poniesionych kosztów w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych
  • Pozostali beneficjenci (organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, kościoły i ich związki wyznaniowe). Maksymalna wysokość kwoty pomocy na jednego beneficjenta wynosi 300 000 zł w formie refundacji do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych
  • minimalna całkowita wartość operacji: 50 tys. zł

2. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 25.11.2019 r. do 10.12.2019 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, tj. od 7.30 do 15.30

(przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku!)

Pełna treść ogłoszenia