NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2016

Ogłoszenie nr 1/2016

Data zamieszczenia na stronie LGD: 28.10.2016 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, na operacje z zakresu:

a) 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej ? limit środków 1 120 000 złotych

b) 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa ? limit środków 1 995 000 złotych

c) 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny ? limit środków 1 343 500 złotych

1. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Od 16.11.2016 r. do 02.12.2016 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21 – 400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, od 7.30 do 15.30.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O NABORZE

Załącznik nr 1 Lista kodów PKD

Załącznik nr 2 Karta oceny Podejmowanie działalności gospodarczej

Załącznik nr 3 Karta oceny Rozwijanie działalności gospodarczej

Załącznik nr 4 Karta oceny Operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD

Załącznik nr 5 Planowane do osiągnięcia wskaźniki w przedsięwzięciu 1.1.2

Załącznik nr 6 Planowane do osiągnięcia wskaźniki w przedsięwzięciu 3.1.1

Załącznik nr 7 Planowane do osiągnięcia wskaźniki w przedsięwzięciu 2.1.1

Załącznik nr 8 Oświadczenie o przynależności do grup defaworyzowanych

Załącznik nr 9 Oświadczenie o kwalifikacjach/doświadczeniu

Załącznik nr 10 Oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 11 Program funkcjonowania miejsc spotkań i integracji

Załącznik nr 12 Oświadczenie dotyczące rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Wniosek wraz z załącznikami 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

Wniosek wraz z załącznikami 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa

Wniosek wraz z załącznikami 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny