Obowiązki informacyjne Beneficjentów EFRROW

Informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW – obowiązki Beneficjenta PROW 20214-2020 >>>