Ochrona danych osobowych – RODO

Szanowni Państwo,

            W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu mailowego: poczta@lgdrazem.pl lub bezpośrednio w siedzibie organizacji w formie pisemnego wniosku.

 1. Administratorem danych jest: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.
 2. Kontakt w zakresie Ochrony danych osobowych: poczta@lgdrazem.pl.
 3. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Sylwia Romańska-Węzik.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu klientom produktów i usług.
 6. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy. Są to: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce świadczenia usług, adres korespondencyjny oraz numery telefonów kontaktowych. Podanie adresu poczty elektronicznej nie jest wymogiem i nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem poczta@lgdrazem.pl lub bezpośrednio w siedzibie organizacji w formie pisemnego wniosku.

 

Polityka bezpieczeństwa LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” pobierz >>>