Ogłoszenia o naborze nr 5/2019 i 6/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? na operacje z zakresu ?Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej? i ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny?. Szczegóły – w zakładce Nabory.