OSP w Burcu przeszkoliło mieszkańców gm. Wojcieszków z udzielania pierwszej pomocy oraz z użycia defibrylatorów AED zakupionych w ramach grantu

?Wzmocnienie kapitału ludzkiego mieszkańców Burca i gminy Wojcieszków? to projekt zrealizowany przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Burcu, którego celem było wzmocnienie kapitału społecznego min. 80 mieszkańców Burca i okolicznych wsi gminy Wojcieszków poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy przy użyciu sprzętu AED oraz wzmocnienie zaplecza społecznego do ratowania życia do końca grudnia 2021 r. Harmonogram działań był realizowany w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Zadanie obejmowało:

  1. Zakup sprzętu.
  2. Przeszkolenie 10 członków OSP Burzec z użycia AED.
  3. Zainstalowanie sprzętu AED na wozie bojowym OSP oraz w centrum wsi Burzec, w tym oznakowanie dojścia do tego sprzętu.
  4. Zorganizowanie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy oraz użyciu defibrylatora w szkołach w gminie Wojcieszków.
  5. Zorganizowanie szkoleń dla dorosłych mieszkańców gminy Wojcieszków: Akcję „Sprzątanie świata”.
  6. Zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata” tydzień przed rozpoczęciem szkolenia plenerowego.
  7. Zorganizowanie szkolenia plenerowego w formie pikniku rodzinnego dla mieszkańców gminy.
  8. Zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata” tuż po zakończeniu pikniku rodzinnego.
  9. Udział w imprezie gminnej i przeprowadzenie szkolenia plenerowego z zasad udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora.

Projekt był skierowany do trzech grup defaworyzowanych, ponieważ odbiorcami końcowymi projektu byli mieszkańcy wsi Burzec oraz Gminy Wojcieszków jako społeczność bez względu na grupę wiekową, status społeczny, zdrowotny czy sytuację na rynku pracy. Zorganizowano szkolenia dla młodzieży, dorosłych oraz szkolenia plenerowe, w  których wzięli udział wszyscy chętni, w tym osoby młode, kobiety i osoby powyżej 50 roku życia. Wszystkie działania zawarte w projekcie były bezpłatnie dla uczestników i były ogólnodostępne, OSP nie uzyskiwało dochodu z projektu.

Wysokość otrzymanego grantu wynosiła: 29 500,00 zł.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ?Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD ?RAZEM?, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.