Ostatnia podpisana umowa grantowa z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzebieszowie

W dniu 15 stycznia 2021 r. w Biurze LGD Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – Pani Sylwia Romańska-Węzik – podpisała umowę o powierzenie grantu „Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju w Gminie Trzebieszów” z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzebieszowie z siedzibą w Trzebieszowie Drugim, który będzie realizować grant w ramach podpisanej przez LGD umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu grantowego „ROZWÓJ MIEJSC SPOTKAŃ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WZMACNIAJĄCYCH KAPITAŁ SPOŁECZNY NA OBSZARZE LGD „RAZEM”. Grant został wybrany do realizacji przez Radę LGD „RAZEM” i otrzymał dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 14 193,00 zł.

Opóźnienie w terminie podpisania umowy wynikło ze zmiany nazwy oraz nadania statutu GOK, ale jak zapewnia Pan Dyrektor Bartosz Bryk – nie będzie opóźnień w jego realizacji.

Grant ma na celu integrację mieszkańców, ich aktywizację i tworzenie międzypokoleniowej więzi pomiędzy uczestnikami, co przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego i ludzkiego oraz rozwoju miejsc spotkań dla minimum 200 mieszkańców Gminy Trzebieszów do 8 października 2021 roku.

Zadanie obejmuje:

– warsztaty pierwszej pomocy (4 godziny x 2 grupy po 15 osób)

– warsztaty z samoobrony (8 x 1 godzina dla 20-osobowej grupy)

– warsztaty z języka angielskiego (14 x 45 min dla 20-osobowej grupy)

– warsztaty mydlarskie (2 godziny x 4 grupy po 15 osób)

– wykład dotyczący zdrowego żywienia (1 godzina dla 30-osobowej grupy)

– warsztaty garncarskie (4 x 2 godziny dla 15-osobowej grupy)

– warsztaty taneczne (4 x 2 godziny dla 20-osobowej grupy)

– warsztaty aromaterapeutyczne (7 godzin dla 15-osobowej grupy)

– I Turniej Szachowy Pamięci Powstańców Styczniowych z wręczeniem dyplomów (ok 6 godzin dla 40-osobowej grupy), w tym zakup statuetek (5 szt.) i wydruk dyplomów (200 szt.)

Program jest otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Trzebieszów. Na zajęcia warsztatowe, które ograniczone są liczbowo pod względem ilości uczestników, będzie obowiązywała lista zapisów. O kolejności decyduje termin rejestracji uczestnika do konkretnych zajęć/warsztatów. Szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu będą umieszczone w mediach społecznościowych Grantobiorcy oraz na stronie UG w Trzebieszowie.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Trzebieszów do udziału w tym projekcie!

Grant współfinansowany jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.