Posiedzenie Rady LGD

Na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zwoływane jest posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2018, 2/2018 oraz 3/2018 w dniu 10 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Biurze LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolantów (komisji skrutacyjnej).
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie oceny wniosków przez osoby oceniające dany wniosek (z uwzględnieniem wstępnej weryfikacji wniosku przeprowadzonej przez pracowników Biura LGD) pozostałym członkom Rady wraz z podaniem zasadności przyznanych punktów i rekomendacji kwoty wsparcia.
 7. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie zgodności operacji z LSR (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 i 5 do Procedury).
 8. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 9. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie wyboru każdej operacji do dofinansowania wraz z podaniem kwoty wsparcia.
 10. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 6 i 7 do Procedury).
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Zgodnie z § 15 ust. 5 i 6 regulaminu elektroniczna wersja wszystkich materiałów, wniosków i opinii objętych porządkiem obrad zostanie Państwu udostępniona w dniu 2 maja 2018 r. Materiały i dokumenty w wersji papierowej dostępne są w Biurze LGD od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, tj. 7:30 – 15:30 od zakończenia naboru, tj. 17 kwietnia 2018 r.