Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zwoływane jest posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach naboru nr 1/2019 i 2/2019 w dniu 21 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Biurze LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolantów.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD ?RAZEM? w naborze nr 1/2019 i 2/2019.
 7. Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji z naboru nr 1/2019 i 2/2019.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 1/2019 i 2/2019.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/ niewybranych do dofinansowania w naborze nr 1/2019 i 2/2019.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.