Posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków w naborze nr 1/2022 – podejmowanie

Przewodniczący Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu oraz § 1 ust.2 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2022 zwołane jest w dniu 11 marca 2022 r. (piątek) o godz. 09:00 w Biurze LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami, quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD „RAZEM” w naborze nr 1/2022.
 7. Ocena wniosków złożonych w naborze nr 1/2022.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 1/2022.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 1/2022.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.