Posiedzenie Rady LGD – nabór nr 2/2020/G

Informujemy, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych na konkurs grantowy nr 2/2020/G zwołane jest w dniu 26 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Biurze LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantu przeprowadzonej przez Biuro LGD ?RAZEM? w konkursie grantowym nr 2/2020/G.
 7. Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych grantów.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdego wniosku o powierzenie grantu.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy grantów wybranych/ niewybranych do dofinansowania w konkursie grantowym nr 2/2020/G.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.