Posiedzenie Rady LGD – ocena wniosków w naborze nr 2/2022

Przewodniczący Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu oraz § 1 ust.2 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2022 zwołane jest w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 w Biurze LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami, quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD ?RAZEM? w naborze nr 2/2022.
 7. Ocena wniosków złożonych w naborze nr 2/2022.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 2/2022.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 2/2022.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia znajdują się w systemie Omikron oraz w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura LGD.