Posiedzenie Rady LGD – ocena wniosków w naborze nr 2/2023

Przewodniczący Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” Informuje, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz § 16 ust.2 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” posiedzenie Rady LGD, do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, zwołane jest w dniu 19 września 2023 r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej UG w Łukowie (I piętro), ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami, kworum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD „RAZEM” w naborze nr 2/2023.
 7. Ocena wniosków złożonych w naborze nr 2/2023.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem/niewybraniem operacji w naborze 2/2023.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 2/2023.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia znajdują się w systemie Omikron oraz w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura LGD.