Posiedzenie Rady LGD – rozpatrzenie protestu

Na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w dniu 11 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 9:30 w siedzibie LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków zwoływane jest posiedzenie Rady LGD w celu rozpatrzenia złożonego protestu.

Porządek posiedzenia:

  1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
  2. Otwarcie posiedzenia Rady.
  3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
  4. Wybór protokolanta.
  5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  6. Rozpatrzenie protestu złożonego w ramach naboru nr 5/2019.
  7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzonego protestu.
  8. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie ostatecznych list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze 5/2019.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia znajdują się w systemie Omicron oraz w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura LGD.