Posiedzenie Rady LGD – rozpatrzenie protestu w naborze nr 2/2021

Na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? w dniu 2 lipca 2021r. o godz. 9:00 w siedzibie LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków zwoływane jest posiedzenie Rady LGD w celu rozpatrzenia złożonego protestu w naborze nr 2/2021.

Program posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Rozpatrzenie protestu złożonego w ramach naboru nr 2/2021.
 7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu w ramach naboru nr 2/2021.
 1. Głosowanie i podjęcie uchwały wybrania/ niewybrania operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2021.
 2. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia ostatecznych list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze 2/2021.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia znajdują się w systemie Omikron oraz w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura LGD.