Posiedzenie Rady LGD – rozpatrzenie protestu

Na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? w dniu 4 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków zwoływane jest posiedzenie Rady LGD w celu rozpatrzenia złożonego protestu.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Rozpatrzenie protestu złożonego w ramach naboru grantowego nr 5/2017.
 7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzonego protestu.
 8. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie ostatecznych list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze 5/2017.
 9. Wyrażenie opinii na zmianę umowy o dofinansowanie operacji przez Zakład Mięsny „Kożuchówka” S.C.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 15 ust. 5 i 6 elektroniczna wersja wszystkich materiałów, wniosków i opinii objętych porządkiem obrad zostanie Państwu udostępniona w dniu 29 listopada 2017 r. Materiały i dokumenty w wersji papierowej dostępne są w Biurze LGD od dnia zakończenia naboru od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, tj. 7:30 ? 15:30.