Projekt „Młodzi na start!”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie ?Młodzi na start!?. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla kogo?

Osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym. Szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz bierne zawodowo.

Jakie działania będą oferowane w ramach projektu?

1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

2. Szkolenia w Łukowie:

     – spawanie MAG (140 godzin) – certyfikat UDT dla 12 osób

     – specjalista ds. kadr i płac (80 godzin) dla 12 osób

     – kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym (180 godzin) dla 12 osób

     – certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych (24 godziny) – certyfikat UDT dla 12 osób

3. Staże zawodowe (3 miesiące)

Co oferujemy?

  • stypendium szkoleniowe i stażowe
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
  • ubezpieczenie NNW
  • poczęstunek w trakcie zajęć
  • opiekę nad dziećmi podczas udziału w zajęciach
  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania, CV i listu motywacyjnego
  • prezentację metod i narzędzi poszukiwania pracy
  • materiały edukacyjne i szkoleniowe
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Gdzie uzyskasz więcej informacji o projekcie?

Biuro projektu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel. 81 710 19 00 wew. 5, 516 283 429, 516 283 455

e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Łukowie

ul. Międzyrzecka 72 C, pok. 5, tel. 25 797 20 75

e-mail: lukow@fundacja.lublin.pl

 

www.fundacja.lublin.pl