Projekt „Pracuję u siebie”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 17 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu ?Pracuję u siebie?. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia. Wyżej wymienione osoby muszą należeć co najmniej do jednej z następujących grup:

a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup (od a do e). Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl/pracuje-u-siebie oraz w biurze projektu w Łukowie, ul. Międzyrzecka 72C, pok. 5, tel. 25 7972075.

Ulotka projektu „Pracuję u siebie” >>>