Przedłużenie terminu IV edycji konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”

Na prośbę przedstawicieli organizacji pozarządowych przedłużamy termin składania zgłoszeń do udziału w IV edycji konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej” do dnia 12.12.2022 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy do udziału w IV edycji należy dostarczyć do siedziby LGD „RAZEM” (ul. Świderska 12, 21-400 Łuków) lub przesłać jego skan na adres mailowy poczta@lgdrazem.pl  do dnia 12.12.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy  >>>

Karta oceny >>>

Regulamin konkursu z dn. 02.11.2022 r. >>>

Aneks do regulaminu konkursu z dnia 02.12.2022 r. >>>

 

 

 

 

 

 

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.