Realizacja grantu „Nasze ludowe DNA” – opracowanie sceniczne

Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków otrzymało dofinansowanie w kwocie 29 685,00 złotych ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w ramach projektu grantowego „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM””

Przyznany grant został przeznaczony na organizację warsztatów teatralno-tanecznych i wokalnych oraz zakup strojów scenicznych pasterskich męskich i damskich, obuwia ludowego męskiego i damskiego. W ramach projektu  został zorganizowany konkurs na wykonanie pasterskiego  instrumentu muzycznego z surowców wtórnych.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do wzmocnienia kapitału społecznego członków Zespołu Pieśni i Tańca „JATA” i ich rodzin oraz popularyzacji tradycji i obyczajów związanych z szeroko rozumianym folklorem Pasterzy Spiskich wśród mieszkańców obszaru LSR poprzez organizacje i wystawienie spektaklu „Nasze ludowe DNA” – opracowanie sceniczne, które miało miejsce podczas Inauguracji Roku Kulturalnego w Gminie Łuków.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.